انضباط مالی مهمترین پشتوانه یک سازمان است

مدیر کل میراث فرهنگی استان تأکید کرد:

 فریدون اله یاری در مراسم تکریم و معارفه ذیحساب اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان تصریح کرد: مهمترین پشتوانه یک سازمان بودجه و امکانات است، لذا با توجه به شرح وظایف گسترده سازمان میراث فرهنگی در سه حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به ویژه در استان اصفهان برقراری تعامل هرچه بیشتر با مدیریت مالی استان منجر به توسعه فرآیند فعالیت های اداره کل خواهد شد.

mo23579

ادامه مطلب